Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 -Definities

Artikel   2 -Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 -Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 -Herroepingsrecht

Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 -Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaardenwordt verstaan onder:

1.    Bedenktijd: de termijn waarbinnen deconsument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 

2.    Consument: de natuurlijke persoon dieniet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst opafstand aangaat met de ondernemer;

3.    Dag: kalenderdag;

4.    Duurtransactie: een overeenkomst opafstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan deleverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

5.    Duurzame gegevensdrager: elk middel datde consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijkis gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging enongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

6.    Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor deconsument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7.    Modelformulier: het modelformulier voorherroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kaninvullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

8.    Ondernemer: de natuurlijke ofrechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

9.    Overeenkomst op afstand: een overeenkomstwaarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voorverkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meertechnieken voor communicatie op afstand;

10.  Techniekvoor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluitenvan een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig indezelfde ruimte zijn samengekomen.

11.  Algemene Voorwaarden: deonderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

De Bergjes Chalets en Caravans BV

Schaapsbrug 2a

6089NB Heibloem

Telefoonnummer: 0475-495079

E-mailadres: info@bergjes.nl

KvK-nummer: 14116618

Btw-identificatienummer: NL 8207.94.041.B01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst opafstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

2.  Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemenevoorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van deconsument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.  Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomstop afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langselektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagenop een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, za voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennis genomen en da tzij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wij ze kosteloos zullen worden toegezonden.

4.  Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepenop de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

5.  Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigdworden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangenworden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

6.  Situaties die niet in deze algemene voorwaardenzijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van dezealgemene voorwaarden.

7.  Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van éénof meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naarde geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 - Het aanbod

1.  Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduurheeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbodvermeld.

2.  Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

3.  Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving isvoldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door deconsument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingenzijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/ofdiensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden deondernemer niet.

4.  Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in hetaanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding ofontbinding van de overeenkomst.

5.  Afbeeldingen bij producten zijn eenwaarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan nietgaranderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleurenvan de producten.

6.  Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voorde consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan deaanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

·         De prijs inclusief belastingen;

·         De eventuele kosten van verzending;

·         De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoornodig zijn;

·         Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

·         De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

·         De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen deondernemer de prijs garandeert;

·         Dehoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op eenandere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

·         ofde overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welkewijze deze voor de consument te raadplegen is;

·         De manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hemin het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indiengewenst herstellen;

·         De eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan wordengesloten;

·         De gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

·         De minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

1.    De overeenkomst komt, onder voorbehoud van hetbepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consumentvan het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.    Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langselektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang deontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan deconsument de overeenkomst ontbinden.

3.    Indien de overeenkomst elektronisch tot standkomt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelenter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor eenveilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal deondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.    De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingenkan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor eenverantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grondvan dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan deuitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

6.    In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

7.    Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 6  - Herroepingsrecht

 

1.    Bijde aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een voorafdoor de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaaktevertegenwoordiger.

2.    Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voorzover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de doorde ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3.    Wanneerde consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dientde klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient tebewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

4.    Indiende klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeftgemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

5.    Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonderopgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op dedag van het aangaan van de overeenkomst.

6.    Omgebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naarde door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

1.  Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijnrekening.

2.  Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van completeterugzending overlegd kan worden.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1.    De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven  in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2.    Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer totstand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk vanaard zijn;

c. die door hun aard niet kunnenworden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden isaan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamenen computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

3.    Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechtsmogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer,restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum oftijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering metuitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd isverstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 9 - De prijs

1.  Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd,behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2.  In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geeninvloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aanschommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn,worden bij het aanbod vermeld.

3.  Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolgzijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4.  Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na detotstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5.  De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

6.  Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk –en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

1.    De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisenvan deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.